[Lyrics] Akwaboah Ft Strongman – Forget

 

[Intro: Akwaboah]

Akwaboah!
Na na na na ah!
Na na na na!
Na na na na ah!

[1st Verse: Akwaboah]
The first time you gave me the answer
That you gonna be my lover
You should have seen my face
You Should have seen my face

The first time you said that you love
That you gonna be there for me
You should have seen my face
You should have seen my face

[Chorus: Akwaboah]
Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo oo oo

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo yeah

If love that you want you can make me your man
If love that you need baby come share my world

S) medo hwe
Obaasima S) medo hwe!
3mma obi bu wab3mu
Bemu hwe s3 dea medo si tie3
Honey oo
Entse3 dea obia b3ka bia oo
Na waa na medo oo baby
Na waa na medo oo baby..Ahh

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo oo oo

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo yeah

If love that you want you can make me your man
If love that you need baby come share my world

[2nd Verse: Strongman]
Na wo atsi anaa!
Odo twen twen
S3 me gyie ma wo k) de3 3nka s3yie
S3 nea me si me fa dowo
3tsie wo s3yie
Hwe medo 3mu 3du s3 daas3ye
Fa makoma tsu nnhy3 ye
Mede me mu ade nyinaa na mede bedowo
De me wiasie nyinaa na mede behyew
Ntsie wo fumi dabia Odo mede bekyew
3nka wo ehu makoma mua
S3 nea wosie tsi mu na wo de wo Hemaa nua
Meda tsi me nie na s3 wotsi mahoma nua
Meni si bia 3’gye nu
S3 wohwe meniwo mua
Odo ma me akoma nua
So) makoma hwe menimi hamsu
Mehyia 3’mbaa su wode3 wodasu
Beye me ebusua
B3ye madanfo
3nye deye Odo b3ya ya tanfo..BUT

Enjoy Audio Here: Akwaboah Ft Strongman – Forget
[Chorus: Akwaboah]
Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo oo oo

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo yeah

If love that you want you can make me your man
If love that you need baby come share my world

S) medo hwe
Obaasima S) medo hwe!
3mma obi bu wab3mu
Bemu hwe s3 dea medo si tie3
Honey oo
Entse3 dea obia b3ka bia oo
Na waa na medo oo baby
Na waa na medo oo baby..Ahh

Honey oo
Entse3 dea obia b3ka bia oo
Na waa na medo oo baby
Na waa na medo oo baby..Ahh

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo oo oo

Forget about them
Nobody go feet love you
Like i do woo woo
Like i do woo yeah

If love that you want you can make me your man
If love that you need baby come share my world

If love that you want you can make me your man
If love that you need baby come share my world

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.